Test

Ligestillingsplan for Center Denmark

Denne ligestillingsplan (Gender Equality Plan) dækker Center Denmarks indsats for ligestilling mellem kønnene i egen virksomhed. Center Denmark vil fremme ligestilling og sikre at der ikke sker direkte eller indirekte forskelsbehandling af ansatte og ansøgere til ledige stillinger uanset køn, race, hudfarve, religion,  alder, handicap, politisk overbevisning eller seksualitet.

Baggrund

Center Denmark er en uafhængig, nonprofit virksomhed stiftet i 2019, med 13 fuldtidsansatte. Den årlige omsætning er 6,8 mio DKK. Formålet med Center Denmark er at accelere den grønne omstilling gennem
opsamling og sammenkobling af detaljeret energidata som kan stilles til rådighed for forskning og kommerciel innovation. Center Denmark er kendetegnet ved at være en virksomhed der opererer i en domæne med stor kompleksitet som i langt hovedparten af de jobfunktioner Center Denmark har, kræver højt specialiseret viden inden for energisektoren, softwareudvikling og data science.

Center Denmarks primære arbejdsområder er alle kendetegnet ved en klar overvægt af mænd, når man kigger på nationalt og internationalt. Center Denmark har et ønske om at have en divers medarbejdergruppe med det udgangspunkt at talent og dygtighed og kulturelt fit er uafhængig af køn, race, hudfarve, religion, alder, handicap, politisk overbevisning eller seksualitet. Samtidig er der ingen jobbeskrivelser i Center Denmark som er helt ens, men de fleste har overlap med andre jobbeskrivelser i organisationen. Dette gør at det er vanskeligt at sammenligne lønniveauer mellem virksomhedens ansatte.

Sammenlignet med større organisationer såsom universiteter, kommuner, regioner og store virksomheder, er det vanskeligt at lave statistiske analyser på lønniveau og fordeling mellem køn, da usikkerheden vil være relativt stor. Mængden af ressourcer der afsættes til at arbejde med ligestillingsplanen er ligeledes tilsvarende mindre. Det skal dog ikke forhindre Center Denmark i aktivt at arbejde med ligestilling. Derfor har vi i Center Denmark valgt at have få overordnede mål for vores ligestillingsindsats som vi mener passer til den situation Center Denmark står i lige nu. Ved den årlige opfølgning kan der udpeges nye målsætninger. Følgende målsætninger er opstillet for Center Denmark:

1. Center Denmark arbejder aktivt på at fjerne bias fra jobopslag og jonansøgningsprocesser.

2. Center Denmark arbejder for at have en kønsfordeling hvor andelen af kvinder som minimum matcher andelen af erhvervsaktive kvinder i de domæner Center Denmark opererer i.

Målsætning 1: Fjerne bias fra jobopslag og jobansøgningsprocesser

Center Denmark aktivt arbejder på at fjerne bias fra jobopslag og
jobansøgningsprocesser og har lavet følgende tiltag:

 

• Alle Center Denmarks jobopslag opfordrer alle til at ansøge, uanset deres køn eller
baggrund.
• Kvalificere kandidater af begge køn inviteres til at ansøge åbne jobopslag for at mindske
underrepræsentation i kønsfordelingen.
• Ledelse med ansættelsesansvar I hvert team skal overveje om manglende ligestilling er et
problem i deres teams og hvorvidt nyansættelser kan bidrage til at løse dette problem.
• Ledelsen får sparring fra ekstern HR-partner til at undgå skjulte bias i jobopslag og
ansættelsesprocesser.

Dette måles ved at lave statistik på kønsfordelingen af de ansøgere der søger job hos Center
Denmark.

Tabel 1: Kønsfordeling blandt ansøgere

Stilling (ansættelser)

Kvinder (procent)

Mænd (procent)

Senior Project Developer (1)

34%

66%

 

Software Developer (2)

8%

92%

Data Engineer (1)

16%

84%

Business Developer (1)

45%

55%

I alt

21%

79%

Målsætning 2: Kønsfordeling i de domæner, Center Denmark opererer i

Center Denmark arbejder for at have en kønsfordeling hvor andelen af kvinder som minimum matcher andelen af erhvervsaktive kvinder i de domæner Center Denmark opererer i.

Ifølge IT-branchen er kun ca. 1 ud af 5 IT-specialister kvinder[1]. Der findes ikke umiddelbart verificerbare data på kønsfordelingen i Energisektoren i Danmark. Der en klar overvægt af mænd blandt optagede kandidater på videregående uddannelser indenfor datadomænet, varierende fra ca 60/40 fordeling på nogle uddannelsesretninger til 85/15 på andre. Dvs. Der er en klar overvægt af mænd blandt potentielle kandidater til de fleste jobfunktioner i Center Denmark. I tabel ses Center Denmarks nuværende kønsfordeling, hvor kvinder er underrepræsenteret i hele virksomheden. 

[1] https://itb.dk/maerkesager/digitale-kompetencer/kun-hver-5-it-specialist-er-kvinde-og-fremtiden-ser-ikke-lysere-ud/

Center Denmark har dygtige og kvalificerede medarbejdere som vi ønsker at fastholde. Derfor skal en ændret kønsfordeling primært opnås via nyansættelser. Tiltag inden for det område er allerede nævnt under målsætning 1. Derudover så er Center Denmark opmærksomme på at diversitet bør forståes bredere end et snævert fokus på køn. På mange andre områder har Center Denmark større diversitet. Fx alder og baggrund.

Der opstilles ikke tidsfastsatte målsætninger for udviklingen i kønsfordelingen, da virksomhedens fortsatte udvikling er afhængig af om der kan genereres indtægter nok til fortsat vækst i medarbejderstaben.

Der måles ved at lave statistik på kønsfordelingen blandt medarbejderne i Center Denmark som ses i Tabel 1.

Obligatoriske krav til ligestillingsplanen

Den nærværende ligestillingsplan overholder de krav, EU stiller til Gender Equality Plans i Horizon Europe-programmet, som er:

  • Ligestillingsplanen er tilgængelig på Center Denmarks website
  • Der er afsat ressoucer til opfølgning og udvikling af ligestillingsplanen.
  • Data om køn ligger til grund for Ligestillingsplanen.
  • Den er godkendt af Søren Skov Bording, Direktør i Center Denmark
  • Den udsendes via e-mail og er tilgængelig på Center Denmarks intranet.
  • Den opdateres årligt.

Ressourcer

Center Denmark har allokeret ressourcer fra ledelsen til at eksekvere på nærværende ligestillingsplan og lave opfølgning på planen. Ved fremtidige indsatsområder skal der tages stilling til, om der skal afsættes yderligere ressourcer. Målsætningerne anvendes aktivt i Center Denmarks relevante aktiviteter.

Tidsplan

Der følges op på målsætninger en gang årligt.

Tabel 2: Center Denmarks medarbejdere fordelt på køn

Typer af medarbejdere

Kvinder/mænd (%)

Total i Center Denmark

6,25%/93,75%

Topledelse

0%/100%

Teamansvarlige

0%/100%

Øvrige ansatte

8,3%/91,6%